Nenek Tua Positif Covid-19 Tolak Pakai Respirator: “Kasih Untuk Pasien yang Lebih Muda Saja”, Nenek Tua Ini Akhirnya Meningg4l Dunia  Wábáh coroná teláh menyeráng ke berbágáì negárá. Dì Belgìá, ádá seoráng nenek dengán umur 90 táhun yáng dìnyátákán posìtìf Covìd-19. Dìá berásál dárì Lubbeek, tepátnyá dì Bìnkom. Námányá perempuán 90 táhun tersebut ádáláh Suzánne Hoyláerts. Dán dìá menìngg4l dunìá kárená menolák menggunákán respìrátor demì ánák-ánák mudá yáng lebìh membutuhkán.

  Dìkutìp dárì hálámán Dáìlymáìl.co.uk (1/4/2020), Suzánne Hoyláerts sebelumnyá teláh mendápát peráwátán medìs, tápì ìtu kárená kehìlángán náfsu mákán dán merásá ágák sulìt bernápás, tánpá ádá láporán demám átáupun bátuk. Tápì, ternyátá dìá dìnyátákán posìtìf Covìd-19.

  Pádá 20 Máret 2020, Hoyláerts pun dìtempátkán dì ruáng ìsolásì untuk dápát peráwátán ìntens. Kárená demìkìán, putrìnyá, Judìth, tìdák bìsá mengunjungìnyá. Ketìká dálám másá peráwátán, Hoyláerts mengátákán kepádá sáng dokter: ” Sáyá tìdák ìngìn menggunákán respìrásì buátán (ventìlátor). Sìmpán untuk pásìen yáng lebìh mudá. Sáyá sudáh punyá kehìdupán yáng báìk.”

  Yá, dìá menolák menggunákán bántuán álát pernápásán demì ánák mudá yáng lebìh membutuhkán. Sementárá respìrátor ìtu merupákán álát pemompá oksìgen dì páru-páru seseoráng ketìká mereká nggák bìsá lágì bernápás sendìrì, yáng tentu sángát pentìng untuk membántu pásìen covìd-19 yáng sákìt páráh untuk pulìh.

  Pádá 22 Máret 2020, tepát duá hárì seteláh dìá dìráwát ìntens dì rumáh sákìt, Hoyláerts menìngg4l dunìá. Mengetáhuì putrìnyá Judìth tentu sángát sedìh. ” Sáyá tìdák bìsá mengucápkán selámát tìnggál kepádányá. Sáyá báhkán tìdák punyá kesempátán untuk menghádìrì pemákámánnyá,” kátányá kepádá surát kábár Belándá yáìátu Het Láátste Nìeuws.

  Demìkìán berìtá ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.